Forandringsfabrikkens arbeid på oppvekst

Forandringsfabrikken har i en rekke undersøkelser siden 2008 innhentet kunnskap fra barn om hva som gjør en oppvekst trygg og hva som er viktig i møte med barnehage, skole, PPT, helsesøster, helsestasjoner, barnevern og psykisk helsevern (BUP). Forandringsfabrikken jobber for at barns kunnskap skal tas inn i utvikling av skole og hjelpesystemer, slik at rådene skal føre til varige systemforandringer. 

Forandringsfabrikken er bygget på følgende filosofi: Hvis vi hører på hva barn og unge mener er nyttig hjelp, får vi hjelpesystemer med bedre kvalitet. Denne filosofien er grunnlaget for alt vi gjør. 

Vårt samfunnsoppdrag er å høre i dybden på barn og unges opplevelser. Vi innhenter deres erfaringer og råd og oppsummerer det som kunnskap fra barn. Dette publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Unge som er med på formidlingen av svar kalles "proffer".

Dette gjør Forandringsfabrikken på oppvekst:

  • Kunnskapsinnhenting
  • Kunnskapsformidling
  • Fagtviklingsarbeid
  • Råd til myndigheter og politikere

Kunnskapsinnhenting

Barn og unge inviteres i samarbeid med skole, hjelpesystemer, andre organisasjoner eller sosiale medier. Ofte kommer de sammen med andre ungdommer som er engasjerte i Forandringsfabrikken. Vi inviterer dem til samlinger, der vi legger stor vekt på å skape trygge rom og at alle ungdommene skal bidra. 

I vår kunnskapsinnhenting søker vi å få frem helt ærlige svar på hvordan virkeligheten kjennes ut for barn. De grunnleggende og åpne spørsmålene som stilles er: Hva er bra? Hva må forandres? De voksne er tilretteleggere, men alle svarene kommer fra de unge.

Metoden vi bruker bygger på Participatory Learning and Action (PLA), en kjent og velprøvd metode for samfunnsutvikling.  Les mer om metoden for kunnskapsinnhenting, ForandringsMetodikk, her.

Kunnskapsformidling

(Foto: Kunnskap fra barn er et viktig kunnskapsbidrag i tillegg til forskning. Her er unge proffer etter en oppvekstdag i Vindafjord kommune)

Alle barn og unge som bidrar med svar i undersøkelsene inviteres til å bli med som Proffer i Forandringsfabrikken. Da kan de aktivt være med på å formidle kunnskap fra barn til myndigheter, fagfolk og utdanninger.

Noen av hovedsvarene som formidles til oppveksttjenester er:

  • Voksne må jobbe etter et gjennomtenkt barnesyn og møte barn varmt med verdier i brystet.
  • Voksne må se bak atferden og tenke snilt om barn og unge, de må forstå at barn uttrykker seg på ulike måter, særlig når man er utrygg eller har vonde følelser.
  • Barn trenger kunnskap om vold og seksuelle overgrep fra tidlig alder.
  • Det barn forteller, må kun deles videre etter avtale med barnet.

 Forandringsfabrikken arrangerer jevnlig oppvekstdager i kommuner rundt i landet.

Fagutviklingsarbeid

(Foto: Nettverkssamling i MITT LIV Oppvekst Storby, september 2017. Foto: Morten Brun.)

Siden 2013 har Forandringsfabrikken samlet hjelpetjenestene for barn i fagutviklingsarbeid. I 2017 startet Forandringsfabrikken fagutviklingsarbeidet MITT LIV Oppvekst. 

Målet med MITT LIV er å utvikle tjenester som oppleves trygt og nyttig for barn - og at barnet skal være den nærmeste samarbeidspartneren til sin kontaktperson. 

Les mer om fagutviklingsarbeidene MITT LIV

Råd til politikere og myndigheter

(Foto: BarnevernsProffer møter den ferske barneministeren Kjell Ingolf Ropstad på konferansen Barnas barnevern februar 2019).

Proffene og Forandringsfabrikken jobber for å endre lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere slik at de utvikles i tråd med kunnskap fra barn og unge.  

Proffer og fabrikkarbeidere møter politikere rundt i landet for å gi innspill til partiprogram. Et av hovedrådene fra proffene er å verdiforankre partiprogrammene med tydelig barnesyn og verdier. Et annet råd er at alle barn i kommunen skal ha informasjon om vold og overgrep fra tidlig alder. 

I tillegg spilles kunnskap fra barn inn i nasjonale og kommunale prosesser for utvikling av lov-, regel- og rammeverk. 

I kunnskapssenteret kan du finne proffenes høringsinnspill.

BarnevernsProffene vil gjerne dele kunnskap fra barn og unge med fagfolk, studenter, politikere, beslutningstakere og andre som skal bidra til et godt barnevern. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag:)